Trong Hoan N.

Trong Hoan N.

VinhVietnam

interpreter

Xin chào ! Tôi là thông dịch viên bán thời gian. Hiện tại tôi đang làm việc tại công ty du học, đảm nhận chức vụ trợ lý giám đốc, thông dịch tiếng Việt, tiếng Hàn , thông dịch văn bản, hồ sơ . - Tôi đã học tập và làm việc ở Hàn Quốc hơn 7 năm - Có khả năng nghe, viết tiếng hàn cao cấp - Kinh nghiệm làm việc trong môi trường công ty Hàn Quốc và thông dịch viên trên 3 năm. * Tôi có thể giúp bạn xóa bỏ rào cản ngôn ngữ. I'm a part-time interpreter. Currently, I am working full time at a study abroad company, taking the position of assistant director, interpreting Vietnamese, Korean, translating documents. - I have studied and worked in Korea for more than 7 years - Have advanced Korean listening and writing skills - Work experience in Korean company environment and interpreter for over 3 years. * I can help you get rid of language barriers. 안녕하세요! 저는 파트 타임 통역사입니다. 현재 유학 회사에서 일하고 있으며, 직위는 대리이고, 베트남어 통역, 한국어, 문서 통역, 서류 통역 등을 맡고 있습니다. - 저는 한국에서 7년 넘게 공부하고 직장, 통역경험이 있습니다. - 고급 한국어 듣기, 쓰기 능력이 있습니다 - 통역사와 한국 회사 환경에서 일한 경력은 3년 이상입니다. * 언어 장벽을 없도록 도와드리겠습니다.

Skills

Trong Hoan N.

Trong Hoan N.

VinhVietnam

interpreter

Specializes in
Xin chào ! Tôi là thông dịch viên bán thời gian. Hiện tại tôi đang làm việc tại công ty du học, đảm nhận chức vụ trợ lý giám đốc, thông dịch tiếng Việt, tiếng Hàn , thông dịch văn bản, hồ sơ . - Tôi đã học tập và làm việc ở Hàn Quốc hơn 7 năm - Có khả năng nghe, viết tiếng hàn cao cấp - Kinh nghiệm làm việc trong môi trường công ty Hàn Quốc và thông dịch viên trên 3 năm. * Tôi có thể giúp bạn xóa bỏ rào cản ngôn ngữ. I'm a part-time interpreter. Currently, I am working full time at a study abroad company, taking the position of assistant director, interpreting Vietnamese, Korean, translating documents. - I have studied and worked in Korea for more than 7 years - Have advanced Korean listening and writing skills - Work experience in Korean company environment and interpreter for over 3 years. * I can help you get rid of language barriers. 안녕하세요! 저는 파트 타임 통역사입니다. 현재 유학 회사에서 일하고 있으며, 직위는 대리이고, 베트남어 통역, 한국어, 문서 통역, 서류 통역 등을 맡고 있습니다. - 저는 한국에서 7년 넘게 공부하고 직장, 통역경험이 있습니다. - 고급 한국어 듣기, 쓰기 능력이 있습니다 - 통역사와 한국 회사 환경에서 일한 경력은 3년 이상입니다. * 언어 장벽을 없도록 도와드리겠습니다.

Skills

More than 30 hrs/week