Muzik Y.

Muzik Y.

Tien GiangVietnam

Oppo

Đối với tôi làm một công việc là một trải nghiệm giúp ta nâng cao kinh nghiệm và phát triển bản thân, trao đổi kiến thức vào một lĩnh vực nào đó. Cũng như câu tục ngữ của người VIỆT NAM " Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền "
Muzik Y.

Muzik Y.

Tien GiangVietnam

View profile

Oppo

Specializes in
Đối với tôi làm một công việc là một trải nghiệm giúp ta nâng cao kinh nghiệm và phát triển bản thân, trao đổi kiến thức vào một lĩnh vực nào đó. Cũng như câu tục ngữ của người VIỆT NAM " Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền "
More than 30 hrs/week