Harsha C.

Harsha C.

KarimnagarIndia

fresher

my self Gajangi Harshavardhan I'm from karimnagar Telangana 505445 I completed my intermediate I'm a freshers

Skills

Harsha C.

Harsha C.

KarimnagarIndia

fresher

Specializes in
my self Gajangi Harshavardhan I'm from karimnagar Telangana 505445 I completed my intermediate I'm a freshers

Skills

More than 30 hrs/week