Yusuf B.

Yusuf B.

HatayTurkey

Turkce ceviri pls

Anlatacak pek bşey yok 122o3oepepepoeoeoeoeoeoeooeoeoeiririjffjjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjdjfjdjdjdjsjsssss
Yusuf B.

Yusuf B.

HatayTurkey

Turkce ceviri pls

Specializes in
Anlatacak pek bşey yok 122o3oepepepoeoeoeoeoeoeooeoeoeiririjffjjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjdjfjdjdjdjsjsssss
More than 30 hrs/week