Dandan Z.

Dandan Z.

ShanghaiChina

Financial Translator

English-Chinese Financial Traslation Russian-Chinese Translation Currently working as a financial editor
No items

Skills

Dandan Z.

Dandan Z.

ShanghaiChina
5
Total Jobs

Financial Translator

Specializes in
English-Chinese Financial Traslation Russian-Chinese Translation Currently working as a financial editor
No items

Skills

More than 30 hrs/week