Amera G.

Amera G.

Kafr ash ShaykhEgypt

Do data entry ,word ,excel ,copy past

Do data entry Microsoft Word Microsoft Excel Copy paste Web research Do Arabic data entry and typing
Amera G.

Amera G.

Kafr ash ShaykhEgypt

Do data entry ,word ,excel ,copy past

Specializes in
Do data entry Microsoft Word Microsoft Excel Copy paste Web research Do Arabic data entry and typing
More than 30 hrs/week