Tuan Pham A.

Tuan Pham A.

Son TayVietnam

Freelancer

Em đang tìm công việc về viết content freelancer, lên ý tưởng, trình bày cũng như chỉnh sửa, quản lý nội dung các bài blog du lịch, kĩ năng sống
Tuan Pham A.

Tuan Pham A.

Son TayVietnam

Freelancer

Specializes in
Em đang tìm công việc về viết content freelancer, lên ý tưởng, trình bày cũng như chỉnh sửa, quản lý nội dung các bài blog du lịch, kĩ năng sống
More than 30 hrs/week