Hire the best Email Copywriting Freelancers in Thessaloniki, GR

Check out Email Copywriting Freelancers in Thessaloniki, GR with the skills you need for your next job.
 • $15 hourly
  Είμαι ο Αχιλλέας και είμαι συντάκτης και επιμελητής κειμένων. Από μικρός είχα την τάση να γράφω πολύ (και να μιλάω περισσότερο). Τελικά, κατάφερα να κάνω το ταλέντο μου επάγγελμα. Αφού σπούδασα στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. (εκεί ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές μού σπουδές), ξεκίνησα το ταξίδι μου "στον κόσμο της ελληνικής γλώσσας" όπου είναι και η μεγάλη μου αγάπη. Διδάσκω νέα ελληνικά και στον χρόνο που υπολείπεται γράφω ή επιμελούμαι κείμενα. --- I am Achilles and I am a writter/copywritter/editor/proofreader. As a young guy I used to write too much (and to talking more). Finally, I succeed to made my talent, my job. Firstly I studied in Philosophy School of A.U.Th. (there I finished my bachelor and my master in philosophy) and after that I started my journey in "Greek Language world", the language which is my big love. Now, I am teaching modern greek and I am spending the rest of my time to write or editing texts.
  vsuc_fltilesrefresh_TrophyIcon Email Copywriting
  Search Engine Optimization
  Website Copywriting
  Campaign Copywriting
  Editing & Proofreading
  Copywriting
  Sales Copywriting
  WordPress
  Book Editing
  Social Media Management
  Greek
  Proofreading
  Social Media Content
  Academic Proofreading
 • $280 hourly
  Does your eCommerce brand generate 8-figures a year or more? If yes, then repeat after me: “At my level, I should only work with the BEST professionals for my email marketing” But you know… you’re on Upwork. Not quite the best place to find highly revered professionals. Probably you’ve already worked with amateurs promoting themselves as ‘wOrLd ClaSS cOPyWriTeRS’ …only to underdeliver AND waste your time (and money). So, if your brand’s turning over $1M a month and you’re looking to generate 27% of your revenue via email… where do you go? Cue… ME. *shakes hand* My name is Thomas Lalas - eloquently dubbed by my clients as ‘The Greek God of Email Marketing’. (I’m Greek/British) And unlike 99% of copywriters on Upwork, I focus on ONE thing: god-level, end-to-end email marketing for growing eCommerce brands. That means you can get the whole package (or pick à la carte): ✔︎ Email campaigns ✔︎ Email automation ✔︎ ESP management ✔︎ Segmentation ✔︎ Optimisation ✔︎ List hygiene ✔︎ Deliverability improvement ✔︎ Strategy & campaign calendar With my decade-long experience I can write for you better emails than anyone on this site. Bold claim? Heck yeah. Because I know how to drive results - and my ‘competition’ on Upwork hasn’t impressed you yet. (Otherwise why would you be here, reading my profile, looking for someone to *finally* make that promising email channel take off, huh?) OK, enough dissing others. Now let’s get down to brass tacks. If you’re running an 8-figure brand, you already KNOW: ✔︎ You can’t rely on paid ads alone to grow to 9-figures - you need email to boost your website’s conversion and drop CAC significantly ✔︎ Convincing world-class professionals to join your team is the bread and butter of eCommerce success ✔︎ Cheap email marketers attracts cheap results So… why hand your email marketing to ME? Well, firstly… my results: ✭ Consistently generating 25-30% of my clients’ revenue via email. ✭ Optimising my client’s email flows to beat the industry by 58.6%. ✭ Drove 52.8% of a client’s monthly product subscriptions through my campaigns. ✭ I single-handedly tripled a superfoods brand’s click rate, conversion rate, and revenue per recipient–with the same open rate–within a month of working with them. ✭ My welcome automations turned 21.1% of new email subscribers into first-time buyers. ✭ My campaigns transformed a vaping brand from negative growth to industry toppers, saving their business from going bankrupt. Yada, yada… you get the picture. Email marketing is my playground & I've written emails for cosmetics, vaping & CBD, food & beverage, apparel, skincare, and many more industries, aided by my proprietary market research approach. What’s more, my approach is a little… unusual: ✗ I never work with shady brands looking for as many one-off sales as possible–bringing happy, returning customers is my priority. ✗ I’ve casually declined working with brands that lack a distinct personality–my personality-driven copy won’t fly with them. ✗ If discounts are your only way to turn strangers into customers–you’re doomed and I’ll have to do some heavy lifting on your email marketing strategy. Put all that together and you’ll have a naturally compelling - and VERY healthy - email marketing channel that will elevate your brand. Wait… what? You think you’re a good fit and interested in working together? OK, here’s what I want you to do: 1. First, bookmark my profile for easy access. 2. Next, explore your other options on Upwork. That’s right. After your trip, I’m confident you won’t find a better email copywriter on this platform. 3. Finally… you can send me a proposal. But wait… if you’re sold on me, hold on a sec. Before you go ahead and offer me the keys to your email marketing, you need to know something: I rarely take on new clients via Upwork. No, seriously. At the moment, I have a steady flow of off-Upwork clients. Fun fact: I’ve never been through a job interview in my life. My work speaks for itself, spreads through word of mouth, and clients simply ask me if I want to work with them. Or, if I start working with a client via Upwork, eventually they hire me as a part of their team and we keep working off-platform. So here’s the rub. We’re NOT a good fit to work together if: ✗ You’re making less than $1M a month ✗ You have less than 10% repeat customers ✗ Your audience doesn’t trust your brand & doesn’t want to hear from you This isn’t a gimmicky disqualifier. If you qualify as my client, you get to work with a god-tier email marketer. That’s why I protect my time and reputation by only working with brands that know the real value of email marketing, make millions, and put a smile on customers’ faces daily. If this isn’t you, I’d rather spend my free time with my kid and wife, you know? Still keen to get my help? Shoot me an invitation. Right now, January 2023, I have 2 slots available for new clients. TL // The Greek God of Email Marketing
  vsuc_fltilesrefresh_TrophyIcon Email Copywriting
  Ecommerce Marketing
  Email Campaign Setup
  Email Deliverability
  Email Marketing Strategy
  Email Marketing Consultation
  Email Platform Account Setup
  Email Marketing
  Copywriting
  Multiple Email Account Management
  Marketing Strategy
  Email Campaign Optimization
  Email Template Development
  Market Research
  Email Automation
 • $6 hourly
  I'm photographer and a copywriter . I just finished my General studies at high school and now I'm studying in a Greek university . I'm taking photos with my Professional camera (Nikon D3500) since 2020. I worked for Greek companies and i managed their Instagram profile. Mainly Clothing companies Thank you!!
  vsuc_fltilesrefresh_TrophyIcon Email Copywriting
  Travel Photography
  Model Photography
  Food Photography
  Sales Copywriting
  Copywriting
  Photography
 • $10 hourly
  As a freelancer, i am able to work with clients from all over the world, delivering high-quality work on time and on budget. I'm writing blog posts, articles, or web content, with talent for crafting compelling and informative pieces that engage readers.
  vsuc_fltilesrefresh_TrophyIcon Email Copywriting
  Article Writing
  Sports Writing
  Sports & Fitness
  Blog Writing
  Copywriting
  Archiving
  Content Writing
 • $10 hourly
  Thank you for reaching out! Hope you are doing well. Are you looking to improve your business communications? I can help you make an impact on your business by creating powerful content that speaks directly to your customers' needs, wants, and problems. My professional yet friendly tone conveys authenticity while strengthening your positive relationship with your customers. Ensuring clarity and precision to your message. I'll exceed your expectations by crafting compelling content that effectively showcases your company's products or services as the ideal solution. What should you expect from our cooperation? 1. Higher customer engagement levels. 2. Enhanced reputation and credibility. 3. An edge over competitors in the market. 4. Increased conversions and sales. 5. Loyal customers. So, what's next? Contact me today for more information about how we can work together! REAL ESTATE I write content specifically tailored for the real estate industry. I can produce engaging and informative content that promotes and highlights properties and real estate services. I am not just enhancing your visibility, I am catapulting your properties onto the center creating at the same time an unforgettable brand experience. Don't hesitate to contact me under any circumstances. I'm always ready and eager to assist you! Ioannis
  vsuc_fltilesrefresh_TrophyIcon Email Copywriting
  AI Content Creation
  ChatGPT
  Real Estate Marketing
  Retail & Wholesale
  Content Rewriting
  Sales Copywriting
  Website Copywriting
  Content Writing
  Content Editing
  Content Creation
  SEO Content
  SEO Writing
  Content Marketing
  Copywriting
 • $10 hourly
  Experienced in copywriting, content and creative writing in English and Greek. Have worked as a freelance copywriter for articles, podcast scripts, transcripts and school projects. Examples of work available upon request. Trained in written and audiovisual translation among English, French and Greek.
  vsuc_fltilesrefresh_TrophyIcon Email Copywriting
  Content Writing
  Creative Writing
  Content Creation
  Campaign Copywriting
  Campaign Management
  Website Copywriting
  Translation
  CV
  Marketing Strategy
  Social Media Management
  Microsoft Word
  Microsoft PowerPoint
  Microsoft Excel
  Search Engine Optimization
 • $20 hourly
  I am an ad designer expert and copywriter for small and medium sized businesses , with more than 10 years in the field. I also run my own e-commerce business and I specialize in designing all my So.Me Ad creatives and copies ✨I know the struggle of not having enough money when you start a new business to design a decent Brand Identity- I am here to help! ✨ Expert photo background removal ✨ Great copy is the King! I am here to help all smaller companies to have great copies for their ads/emails/so.me posts, in an affordable way. ✨ I design ad creatives and write copies having in mind not only sales, but also maintaining a brand identity ✨It is important to communicate constantly, so we can work as a team and achieve the best results
  vsuc_fltilesrefresh_TrophyIcon Email Copywriting
  Background Removal
  Facebook Advertising
  YouTube Ad
  Facebook Marketing
  Instagram Marketing
  YouTube Marketing
  Copywriting
  Sales Copywriting
  Analytics Dashboard
  Google Ad Manager
  TikTok Marketing
  Canva
  Logo Animation
  Logo Design
 • $10 hourly
  Name: George Professional Copywriter with 3 Years of Experience Are you looking for a seasoned copywriter to craft compelling and persuasive content that captivates your audience? Look no further! I'm George, a dedicated professional copywriter with three years of valuable experience in the industry. About Me: As a passionate and creative wordsmith, I have honed my skills to deliver results-driven content across a wide range of niches and industries. My mission is simple: to help businesses and brands connect with their target audience, boost conversions, and achieve their marketing goals through the power of words. What I Offer: Exceptional Copywriting: I specialize in creating engaging and persuasive copy for websites, landing pages, product descriptions, email campaigns, advertisements, and more. My words not only inform but also inspire action. SEO Expertise: I understand the importance of search engine optimization (SEO) and incorporate relevant keywords seamlessly into my content to improve your online visibility and rankings. Targeted Messaging: I take the time to understand your unique brand voice and tailor my writing to align perfectly with your goals and target audience. Versatility: Whether you need informative blog posts, attention-grabbing headlines, or persuasive sales copy, I have the versatility to deliver content that resonates. Timely Delivery: Meeting deadlines is a top priority for me. You can count on prompt and reliable service to keep your projects on track. Why Choose Me: Proven Track Record: With three years of copywriting experience, I've had the privilege of working with a diverse range of clients and industries, consistently delivering high-quality results. Passion for Excellence: I'm not just a copywriter; I'm a perfectionist who takes immense pride in delivering polished, error-free, and impactful content. Client-Centric Approach: I believe in open communication and collaboration. Your feedback is invaluable, and I'm committed to making revisions until you are 100% satisfied. Results-Driven: My ultimate goal is to help you achieve measurable results, whether it's increased website traffic, higher conversion rates, or enhanced brand awareness. Let's collaborate to bring your vision to life through compelling and persuasive copywriting. Contact me today to discuss how I can help you achieve your marketing and communication goals.
  vsuc_fltilesrefresh_TrophyIcon Email Copywriting
  Sales Copywriting
  Copywriting
 • $10 hourly
  MILITARY OBLIGATIONS * Not fulfilled. Postponed until 31/12/2030 due to student responsibilities. IN A FEW WORDS My name is Dimitris Tekelidis, my thing is Development and Programming and I am constantly trying to evolve my abilities and knowledge frame. I am a benevolent person, willing to help everyone. I have a team spirit and can work under pressure of work. I learn fast enough and easily. USEFUL DOCUMENTS * Copy of High School Diploma * Copy of Michigan Lower. * Copy of TOEIC. * Copy of Michigan Proficiency. * Copy of MS Office Certificate. * Copy of 100 Days of Code: The Complete Python Pro Bootcamp for 2023 certificate. * Copy of military postponement.
  vsuc_fltilesrefresh_TrophyIcon Email Copywriting
  Copywriting
  Microsoft Windows
  Microsoft Access
  Presentations
  Microsoft Excel
  Microsoft Word
  Microsoft Office
 • $15 hourly
  Hello, I'm Marilyn Russo, an accomplished and passionate freelance writer and copywriter ready to bring your projects to life. With 7 years of experience in the industry, I have honed my skills in crafting engaging content that resonates with audiences. From creating persuasive sales copy that converts to weaving captivating stories that leave a lasting impact, I pride myself on delivering high-quality work tailored to meet your specific needs. My expertise spans a diverse range of topics, allowing me to handle projects with creativity and precision. As a meticulous wordsmith, I am committed to meeting deadlines and exceeding expectations. Let me join forces with you to elevate your brand and make your message stand out. Together, we can create compelling content that leaves a lasting impression.
  vsuc_fltilesrefresh_TrophyIcon Email Copywriting
  Copy & Paste
  Website Copywriting
  Essay Writing
  Book Writing
  Blog Writing
  Copywriting
  Writing
 • $25 hourly
  I’m and English Major, studying in one of the best universities in my country (Greece). During my 4-year studies I have developed copywriting skills, as well as translation and writing. I have dedicated myself in becoming as experienced as I can be in these fields.
  vsuc_fltilesrefresh_TrophyIcon Email Copywriting
  English
  Description
  Translation
  Copywriting
 • Want to browse more freelancers?
  Sign up

How hiring on Upwork works

 

1. Post a job (it’s free)

Tell us what you need. Provide as many details as possible, but don’t worry about getting it perfect.

2. Talent comes to you

Get qualified proposals within 24 hours, and meet the candidates you’re excited about. Hire as soon as you’re ready.

3. Collaborate easily

Use Upwork to chat or video call, share files, and track project progress right from the app.

4. Payment simplified

Receive invoices and make payments through Upwork. Only pay for work you authorize.

Trusted by 5M+ businesses

How do I hire a Email Copywriting Freelancer near Thessaloniki, on Upwork?

You can hire a Email Copywriting Freelancer near Thessaloniki, on Upwork in four simple steps:

 • Create a job post tailored to your Email Copywriting Freelancer project scope. We’ll walk you through the process step by step.
 • Browse top Email Copywriting Freelancer talent on Upwork and invite them to your project.
 • Once the proposals start flowing in, create a shortlist of top Email Copywriting Freelancer profiles and interview.
 • Hire the right Email Copywriting Freelancer for your project from Upwork, the world’s largest work marketplace.

At Upwork, we believe talent staffing should be easy.

How much does it cost to hire a Email Copywriting Freelancer?

Rates charged by Email Copywriting Freelancers on Upwork can vary with a number of factors including experience, location, and market conditions. See hourly rates for in-demand skills on Upwork.

Why hire a Email Copywriting Freelancer near Thessaloniki, on Upwork?

As the world’s work marketplace, we connect highly-skilled freelance Email Copywriting Freelancers and businesses and help them build trusted, long-term relationships so they can achieve more together. Let us help you build the dream Email Copywriting Freelancer team you need to succeed.

Can I hire a Email Copywriting Freelancer near Thessaloniki, within 24 hours on Upwork?

Depending on availability and the quality of your job post, it’s entirely possible to sign up for Upwork and receive Email Copywriting Freelancer proposals within 24 hours of posting a job description.