Yuriy K.

Yuriy K.

Ruby / RoR (Ruby on Rails) / Sinatra / developer

Sevastopol, Ukraine

$50.00/hr

(5.00)

What's the difference?